[Sách Giải] ✅ Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái (Phần 2) – Sách Giải – Học Online Cùng https://kienthucsuckhoe.vn

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Câu 11: Trong các hệ sinh thái sau đây, hệ sinh thái nào có sản lượng sơ cấp tinh/ha lớn hơn và tại sao?

A. Đại dương mở vì tổng sinh khối của sinh vật tự dưỡng quang hợp lớn .

B. Rừng mưa nhiệt đới vì tổng sinh khối của sinh vật sản xuất lớn và sự đa dạng loài.

C. Rừng rụng lá ôn đới vì tiến trình tăng trưởng cực kỳ nhanh gọn trong suốt ngày hè .
D. Đồng cỏ vì tổng sinh khối sinh vật sản xuất nhỏ do việc tiêu thụ của động vật hoang dã ăn cỏ và phân hủy nhanh .

Đáp án: B

Rừng mưa nhiệt đời có quần xã phong phú về thành phần loài, tổng sinh khối của sinh vật sản xuất lớn → sản lượng sơ cấp tinh lớn

Câu 12: Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưõrng trong 1 chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật sản xuất như sau: Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 275×105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28×105 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21×104 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 4: 165×102 kcal; sinh vật tiêu thụ bậc 5: 1490 kcal. Tỉ lệ thất thoát năng lượng cao nhất trong quần xã là:

A. giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1
B. giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 và bậc dinh dưỡng cấp 3
C. giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và bậc dinh dưỡng cấp 2
D. giữa bậc dinh dưỡng cấp 5 và bậc dinh dưỡng cấp 4 .

Đáp án: B

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Bai 45 Dong Nang Luong Trong He Sinh Thai Va Hieu Suat Sinh Thai 1 1

Câu 13: Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền từ mặt trời theo chiều nào sau đây?

A. Sinh vật này sang sinh vật khác và quay trở lại sinh vật bắt đầu .
B. Sinh vật sản xuất qua những bậc dinh dưỡng tới thiên nhiên và môi trường .
C. Môi trường vào sinh vật phân giải sau đó đến sinh vật sản xuất .
D. Sinh vật tiêu thụ vào sinh vật sản xuất và quay trở lại thiên nhiên và môi trường .

Đáp án: B

Năng lượng được truyền theo một chiều từ mặt trời đến sinh vật sản xuất → Sinh vật tiêu thụ bậc 1 → Sinh vật tiêu thụ bậc 2 → … → Trở về thiên nhiên và môi trường .

Câu 14: Cho các thông tin ở bảng dưới đây về chuỗi thức ăn và năng lượng tương ứng chứa trong mỗi bậc dinh dưỡng mà một học sinh A đã tiến hành đo lường ở một khu vực sinh thái.

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Bai 45 Dong Nang Luong Trong He Sinh Thai Va Hieu Suat Sinh Thai 1 2

Một học viên khác ( học viên B ) sử dụng những số liệu tích lũy được và tiên hành thống kê giám sát cũng như kêt luận về quy trình nghiên cứu và điều tra của học viên A và đưa ra 1 số ít nhận xét sau :
( 1 ) Hiệu suất chuyển hóa thành sinh khối giữa những bậc dinh dưỡng liền kề có giá trị cao nhất nằm ở sinh vật tiêu thụ bậc 3 .
( 2 ) Giá trị hiệu suất sinh thái xanh của bậc dinh dưỡng thứ 2 so với bậc dinh dưỡng thứ nhất là 5 × 10-3
( 3 ) Một phần lớn năng lượng được sinh vật sản xuất đồng nhất được sẽ được dùng vào việc thiết kế xây dựng sinh khối của bản thân nó, hô hấp cung ứng năng lượng cho hoạt động giải trí sống của chúng và chỉ một phần nhỏ được chuyển sang bậc dinh dưỡng tiếp nối .
( 4 ) Có những tín hiệu cho thấy việc đo lượng năng lượng có trong những bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn này là không đúng chuẩn .
Trong số những nhận định và đánh giá kể trên, có bao nhiêu đánh giá và nhận định là đúng mực ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Đáp án: D

( 1 ) Hiệu suất chuyển hóa thành sinh khối giữa những bậc dinh dưỡng liền kề có giá trị cao nhất nằm ở sinh vật tiêu thụ bậc 3
– Hiệu suất chuyển hóa thành sinh khối của sinh vật tiêu thụ bậc 1

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Bai 45 Dong Nang Luong Trong He Sinh Thai Va Hieu Suat Sinh Thai 1 3

– Hiệu suất chuyển hóa thành sinh khối của sinh vật tiêu thụ bậc 2

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Bai 45 Dong Nang Luong Trong He Sinh Thai Va Hieu Suat Sinh Thai 1 4
– Hiệu suất chuyển hóa thành sinh khối của sinh vật tiêu thụ bậc 3

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Bai 45 Dong Nang Luong Trong He Sinh Thai Va Hieu Suat Sinh Thai 1 5

(2) Giá trị hiệu suất sinh thái của bậc dinh dưỡng thứ 2 so với bậc dinh dưỡng thứ nhất là 5×10-3 → đúng, Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Bai 45 Dong Nang Luong Trong He Sinh Thai Va Hieu Suat Sinh Thai 1 6

( 3 ) Một phần lớn năng lượng được sinh vật sản xuất đồng nhất được sẽ được dùng vào việc kiến thiết xây dựng sinh khối của bản thân nó, hô hấp cung ứng năng lượng cho hoạt động giải trí sống của chúng và chỉ một phần nhỏ được chuyển sang bậc dinh dưỡng sau đó → đúng .
( 4 ) Có những tín hiệu cho thấy việc đo lượng năng lượng có trong những bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn này là không đúng chuẩn. → đúng, vì so với chuỗi thức ăn trên cạn, hiệu suất quy đổi của bậc dinh dưỡng 1 cho bậc dinh dưỡng 2 phải là lớn nhất ( khoảng chừng 10 % ) sau đó giảm dần .

Câu 15: Giả sử trong một hồ tự nhiên, tảo là thức ăn của giáp xác; cá mương sử dụng giáp xác làm thức ăn đồng thời lại làm mồi cho cá quả. Cá quả tích lũy được 1152.103 kcal, tương đương 10% năng lượng tích lũy ở bậc dinh dưỡng thấp liền kề với nó. Cá mương tích lũy được một lượng năng lượng tương đương với 8% năng lượng tích lũy ở giáp xác. Tảo tích lũy được 12.108 kcal. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1 là

A. 6 %. B. 12 %. C. 10 %. D. 15 % .

Đáp án: B

Bậc dinh dưỡng cấp 1 là Tảo, bậc dinh dưỡng cấp 2 là giáp xác .
Lượng Kcal được cá mương tích góp = 1152 × 103 / 0,1 = 1152 × 104
Lượng Kcal được giáp xác tích góp = 1152 × 104 / 0,08 = 144 × 106
⇒ Hiệu suất sinh thái xanh giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1
= ( 144 × 106 ) / ( 12 × 108 ) = 12 %

Câu 16: Khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hiệu suất sinh thái xanh ở mỗi bậc dinh dưỡng thường rất lớn .
B. Sinh vật ở mắt xích càng xa sinh vật sản xuất thì sinh khối trung bình càng lớn .
C. Năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua những bậc dinh dưỡng tới thiên nhiên và môi trường .
D. Năng lượng đa phần mất đi qua bài tiết, một phần nhỏ mất đi do hô hấp .

Đáp án: C

Khi nói về sự trao đổi chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái, phát biểu đúng là năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua những bậc dinh dưỡng tới môi trường tự nhiên .

Câu 17: Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

Sinh vật tiêu thụ bậc 1 : 1500 000 Kcal .
Sinh vật tiêu thụ bậc 2 : 180 000 Kcal .
Sinh vật tiêu thụ bậc 3 : 18 000 Kcal .
Sinh vật tiêu thụ bậc 4 : 1 620 Kcal .
Hiệu suất sinh thái xanh giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa sinh vật tiêu thụ bậc 3 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là :
A. 10 % và 9 %. B. 12 % và 10 % .
C. 9 % và 10 %. D. 10 % và 12 % .

Đáp án: B

– Hiệu suất sinh thái xanh giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 :
= ( năng lượng đồng hoa của sv tiêu thụ bậc 2 ) / ( năng lượng đồng điệu của sv tiêu thụ bậc 1 ) =
Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Bai 45 Dong Nang Luong Trong He Sinh Thai Va Hieu Suat Sinh Thai 1 7
– Hiệu suất sinh thái xanh giữa sinh vật tiêu thụ bậc 3 với bậc dinh dưỡng cấp 3 :

= (năng lượng đồng hoa của sv tiêu thụ bậc 3)/ (năng lượng đồng hóa của sv tiêu thụ bậc 2) = Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 (có đáp án): Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Bai 45 Dong Nang Luong Trong He Sinh Thai Va Hieu Suat Sinh Thai 1 8

Câu 18: Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng thứ 3 so với bạc dinh dưỡng thứ 2 là: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo)

A. 0,57 % B. 0,0052 % C. 45,5 % D. 0,92 %

Đáp án: D

Hiệu suất sinh thái xanh giữa bậc dinh dưỡng thứ 3 so với bậc dinh dưỡng thứ 2 :
= ( 1,1. 102 ) / ( 1,2. 104 ) x 100 ≈ 0,92 %

Câu 19: Sản lượng sinh vật thứ cấp lớn nhất mà con người có thể nhận được nằm ở bậc dinh dưỡng nào?

A. Vật dữ đầu bảng .
B. Những động vật hoang dã gần với vật dữ đầu bảng .
C. Những động vật hoang dã nằm ở bậc dinh dưỡng trung bình trong chuỗi thức ăn .
D. Những động vật hoang dã ở những bậc dinh dưỡng gần với nguồn thức ăn sơ cấp .

Đáp án: D

Sản lượng sinh vật thứ cấp lớn nhất mà con người hoàn toàn có thể nhận được nằm những động vật hoang dã ở những bậc dinh dưỡng gần với nguồn thức ăn sơ cấp. ( sinh vật sản xuất là cao nhất sau đó thấp dần ) .

Câu 20: Cho năng lượng tại mỗi bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn được thể hiện như sau: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.104 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.102 calo). Trong số các nhận xét dưới đây:

( 1 ). Trong chuỗi thức ăn này chắc như đinh có 3 loài động vật hoang dã .
( 2 ). Có 1 loài với năng lực quang tổng hợp hoặc hóa tổng hợp .
( 3 ). Sinh vật tiêu thụ bậc 2 có hiệu suất sinh thái xanh cao nhất .
( 4 ). Hiệu suất sinh thái xanh của sinh vật tiêu thụ bậc 1 với sinh vật sản xuất là 0,57 %
Số nhận xét đúng là :
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Đáp án: B

( 1 ). Trong chuỗi thức ăn này chắc như đinh có 3 loài động vật hoang dã. → sai
( 2 ). Có 1 loài với năng lực quang tổng hợp hoặc hóa tổng hợp. → đúng
( 3 ). Sinh vật tiêu thụ bậc 2 có hiệu suất sinh thái xanh cao nhất. → sai
Hiệu suất sinh thái xanh của sinh vật tiêu thụ bậc 3 = ( 0,5. 102 ) / ( 1,1. 102 ) ≈ 45,45 %
Hiệu suất sinh thái xanh của sinh vật tiêu thụ bậc 2 = ( 1,1. 102 ) / ( 1,2. 104 ) ≈ 9,17 %
Hiệu suất sinh thái xanh của sinh vật tiêu thụ bậc 1 = ( 1,2. 104 ) / ( 2,1. 106 ) ≈ 0,57 %
→ sai, hiệu suất sinh thái xanh cao nhất là của sinh vật tiêu thụ bậc 3 .
( 4 ). Hiệu suất sinh thái xanh của sinh vật tiêu thụ bậc 1 với sinh vật sản xuất là 0,57 %
→ đúng

Câu 21: Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây thường có tổng sinh khối lớn nhất?

A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2
B. Sinh vật phân giải
C. Sinh vật sản xuất
D. Sinh vật tiêu thụ bậc 1

Đáp án: C

Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật thường có tổng sinh khối lớn nhất là sinh vật sản xuất

Câu 22: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chuỗi thức ăn dưới nước thường có ít mắt xích hơn chuỗi trên cạn .
B. Quá trình đổi khác vật chất luôn đi kèm với đổi khác năng lượng .
C. Vật chất được tuần hoàn còn năng lượng thì không được tái sử dụng .
D. Năng lượng hao phí hầu hết qua quy trình hô hấp của sinh vật .

Đáp án: A

Phát biểu sai là : A, chuỗi thức ăn dưới nước dài hơn trên cạn vì năng lượng thất thoát ít hơn

Câu 23: Một chuỗi thức ăn gồm tảo, giáp xác và cá. Biết năng lượng bức xạ mặt trời chiếu xuống mặt nước đạt 3 triệu kcal/m2/ngày; tảo đồng hóa được 0,3% tổng năng lượng đó; giáp xác khai thác 40% năng lượng của tảo; cá khai thác được 0,0015 năng lượng của giáp xác. Năng lượng mà cá khai thác được từ giáp xác là bao nhiêu nhiêu?

A. 5,4 cal / mét vuông / ngày. B. 3600 cal / mét vuông / ngày
C. 5,4 kcal / mét vuông / ngày D. 3600 kcal / mét vuông / ngày .

Đáp án: C

Năng lượng đồng hoá của tảo là : 0,3 % × 3.106 = 9000 kcal / mét vuông / ngày
Năng lượng tích luỹ của giáp xác : 40 % × 9000 = 3600 kcal / mét vuông / ngày
Năng lượng tích luỹ của cá là : 3600 × 0,0015 = 5,4 kcal / mét vuông / ngày

Câu 24: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hệ sinh thái?

I. Sinh vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ thiên nhiên và môi trường vô sinh vào quy trình dinh dưỡng là sinh vật sản xuất .
II. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái là rất lớn .
III. Trong một hệ sinh thái, vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua những bậc dinh dưỡng tới môi trường tự nhiên và không được tái sử dụng .
IV. Vi khuẩn là nhóm sinh vật phân giải duy nhất, chúng có vai trò phân giải những chất hữu cơ thành những chất vô cơ .
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4 .

Đáp án: A

Nội dung 1, 2 đúng .
Nội dung 3 sai. Năng lượng không được tái sử dụng nhưng vật chất thì vẫn được tái sử dụng .
Nội dung 4 sai. Sinh vật phân giải ngoài vi trùng còn có nấm .

Câu 25: Trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về điểm giống nhau giữa chu trình vật chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái?

I. Luân chuyển trong quần xã trải qua chuỗi thức ăn và lưới thức ăn .
II. Đi vào quần xã trải qua sinh vật sản xuất .
III. Trả lại môi truongThông qua những vi trùng phân phân hủy những chất thải bả, những xác chết của sinh vật .
IV. Quá trình trao đổi giữa quần xã và thiên nhiên và môi trường vô cơ tạo thành vòng tuần hoàn hở .
A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Đáp án: A

Điểm giống nhau về quy trình sinh địa hóa và dòng năng lượng là : I .
II sai vì ví dụ quy trình nước không đi vào quần xã qua sinh vật sản xuất .
III chỉ đúng trong quy trình vật chất còn dòng năng lượng trả lại môi trường tự nhiên dưới dạng nhiệt .
IV năng lượng không tuần hoàn .

Câu 26: a

A. Năng lượng trong hệ sinh thái bị thất thoát đa phần qua chất thải và những bộ phận bị rơi rụng ( lá cây, rụng lông, lột xác … ) .
B. Dòng năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua những bậc dinh dưỡng tới môi trường tự nhiên .
C. Sinh vật ở bậc dinh dưỡng cao hơn tích góp năng lượng nhiều hơn so với sinh vật ở bậc dinh dưỡng thấp hơn .
D. Nếu một chuỗi thức ăn khởi đầu bằng thực vật thì động vật hoang dã ăn thực vật có mức năng lượng cao nhất trong chuỗi thức ăn .

Đáp án: B

Năng lượng trong hệ sinh thái bị thất thoát đa phần qua hô hấp .
Sinh vật ở bậc dinh dưỡng cao hơn tích góp năng lượng thấp hơn so với sinh vật ở bậc dinh dưỡng thấp hơn .

Nếu một chuỗi thức ăn bắt đầu bằng thực vật thì thực vật có mức năng lượng cao nhất trong chuỗi thức ăn.

TIN LIÊN QUAN

Sử dụng ve sầu non làm thực phẩm: Hiểm họa khôn lường

kienthuc

DINH DƯỠNG HỌC pdf – Tài liệu text

kienthuc

Dinh dưỡng cho bà bầu tháng thứ 5 – Bà bầu 5 tháng nên ăn gì?

kienthuc